Syften

1. Att förhindra att barn blir övergivna:

 • Bedriva kampanjer för familjeplanering och sexualundervisning
 • Arbeta mot anställning av unga flickor som hushållerskor/pigor
 • Öppna för en lagstiftning som skyddar unga, kvinnliga offer för sexuella övergrepp

2. Att stödja utsatta, ensamma mödrar genom att:

 • Organisera och samordna före och efter födseln och med kvinnornas tillåtelse skydda deras barn (genom rådgivning, medicinsk hjälp och uppföljningar genom administrativa och juridiska åtgärder)
 • Öppna strukturerna för bemötande av dessa mödrar och deras barn

3. Att arbeta för en social återintegrering av dessa mödrar genom att:

 • Möjliggöra återintegrationen i en familjär miljö
 • Motverka analfabetism
 • Erbjuda en professionell utbildning – realistisk och enkel men med kvalitet
 • Assistera i sökandet efter ett arbete
 • Skapa kooperativ
 • Ta ett övergripande ansvar för att undvika att mödrarna och deras barn utsätts för exploatering eller på annat sätt far illa

4. Att organisera informations- och påverkanskampanjer i syfte att få mödrarna och deras barn officiellt registrerade

5. Att, om nödvändigt, även ta brottsmål till domstol för att försvara mödrarna och deras barn

Handlingsplan

Oum El Banines arbete täcker ett stort humanitärt och socialt område. Arbetet innebär en daglig kamp mot exkludering, men organisationen lyckas ändå garantera:

 • Bemötande, samtal och psykologisk assistens till utsatta kvinnor
 • Logi åt mödrarna och deras barn under de tre månader som bedöms nödvändigt för att finna ett annat alternativ för deras situation
 • Stöd i administrativa åtgärder för att registrera den nyfödda och dess mor
 • Återintegration i en trygg, familjär miljö
 • Medicinsk, juridisk och administrativ hjälp
 • Ekonomiskt och materiellt stöd (kläder, matvaror, etc.)
 • Stöd i sökandet efter ett arbete och en bostad
 • Professionell utbildning för att underlätta för kvinnorna att återgå till ett aktivt liv
 • Passning av barnen i daghemmet eller av andra barnskötare som godkänts av organisationen, vilket möjliggör för mödrarna att ha ett arbete
 • Övergripande ansvar för barnen upp till en ålder av tre år
 • Utbildning i barnavård, familjeplanering, preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar